دکتر عليرضا احمدي

مکانیک
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت

دکتر عماد جمعه زاده

مهندسی مکانیک
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت

دکتر رضا دهقاني

مهندسی مکانیک
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت

دکتر مسعود رضائي زاده

مهندسی مکانیک
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت

دکتر محمدرضا كارآموز راوری

مهندسی مکانیک
دانشیار
گروه آموزشي مهندسي طراحي و ساخت

اطلاعیه ها (بایگانی)