بمنظور انجام پروژه‌های تجربی دو آزمایشگاه زیر توسط گروه طراحی کاربردی و ساخت و تولید در نظر گرفته شده‌است:

1- آزمایشگاه طراحی و ساخت پیشرفته

2- آزمایشگاه مواد پیشرفته

3- آژمایشگاه مکانیک محاسباتی

نقشه دسترسی به این آزمایشگاه‌ها در شکل زیر ارائه شده‌است:


اطلاعیه ها (بایگانی)