صفحه اصلي > شورای فناوری اطلاعات 
 

اعضای شورای فناوری اطلاعات:

  • رئیس دانشگاه                                                             دکتر حسین محبی
  • رئیس مرکز فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای                 دکتر حسن مطلبی با قلعه
  • رئیس پژوهشگاه                                                          دکتر هادی بیت الهی
  • معاون آموزشی و پژوهشی                                             دکتر علی نگارستانی
  • معاون مالی و اداری                                                      دکتر امین باقی زاده