صفحه اصلي > افراد 
 

بهناز عبدالهی
کارشناس نرم افزار
شماره داخلی: 3132
شماره مستقیم: 03431623132
رایانامه: b.abdolahi [AT] kgut.ac.ir

مهدی حسن نژاد رنجبر
کارشناس شبکه
شماره داخلی: 3113
شماره مستقیم: 03431623113
رایانامه: ranjbar [AT] kgut.ac.ir
تلفن: 03433776611
رایانامه: hmotalleby [AT] yahoo.com

مدیران پیشین
تلفن: 03433776611
تلفن: 03433776611/166
رایانامه: farhadr [AT] kgut.ac.ir
تلفن: 03433776611
رایانامه: amoozegar [AT] kgut.ac.ir
تلفن: 03433776611/166
رایانامه: farhadr [AT] kgut.ac.ir
تلفن: 03433776611
رایانامه: